dimecres, 20 d’abril de 2022

QUÈ SÓN ELS PERMISOS INDIVIDUALS DE FORMACIÓ (PIF)

 

Els PIF són permisos retribuïts i autoritzats per l'empresa a una persona treballadora, per a la realització d'un curs dirigit a obtenir un títol oficial. És una de les figures per fomentar la formació de les persones empleades que més dubtes suscita, per això, a continuació detallem alguns conceptes clau dels Permisos Individuals de Formació que cal tenir en compte per les empreses.


QUI POT DEMANAR UN PIF?

Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis a empreses, públiques o privades, que cotitzen a la Seguretat Social per Formació Professional. No podrà sol·licitar-ho el personal de les administracions públiques que té el seu propi acord de formació.


 PER QUINES ACCIONS ES POT COMUNICAR UN PIF?

La formació a què es refereixen els Permisos Individuals ha d'estar reconeguda mitjançant una titulació o una altra acreditació oficial publicada al BOE, inclosos també els títols de Formació Professional i Certificats de Professionalitat. També està prevista la seva utilització per a l'accés, al seu moment, als processos de reconeixement de les competències i qualificacions professionals.


Queden excloses les accions formatives que no prevegin formació presencial.


Queden també exclosos els permisos necessaris per assistir a exàmens.


 COM SE SOL·LICITA?

L'únic tràmit que ha de fer la persona per utilitzar el Permís és sol·licitar una autorització a l'empresa perquè els ho concedeixi. Un PIF també cal comunicar-ho a la Representació Legal dels Treballadors (RLT) 15 dies abans de l'inici.


 QUÈ ES FINANÇA AMB UN PIF?

Els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixos i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les hores laborables en què la treballadora o treballador està duent a terme la formació.


No calen factures de formació, ja que el que s'imputa és el cost/hora brut que la persona treballadora ha deixat d'estar a l'empresa per fer el curs.


L'empresa disposa d'un 5% del crèdit anual concedit per poder bonificar PIF, però a més d'aquest 5% hi ha un crèdit addicional. Aquest crèdit no és una quantitat màxima de diners sinó un nombre d'hores que les empreses poden concedir a la seva plantilla quan els costos salarials dels PIF comunicats superin aquest 5%. El nombre d'hores que les empreses poden concedir varia segons la plantilla.


CRÈDIT ADDICIONAL PER A PIF

De 1 a 9 persones treballadores: 200 hores

De 10 a 49 persones treballadores: 400 hores

De 50 a 249 persones treballadores: 600 hores

De 250 a 449 persones treballadores: 800 hores

Per cada 500 persones treballadores més que l'empresa tingui a la plantilla, es disposa de 200 hores més de PIF.

 

COMUNICACIÓ D'UN PIF

Podeu comunicar un PIF fins al mateix dia de l'inici del mateix.

Cal emplenar l'annex 1, per poder sol·licitar-ho.

S'ha de comunicar a l'aplicatiu de la Fundació Estatal per a la Formació a l'Ocupació.

 

QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE CUSTODIAR QUAN EM BONIFICO UN PIF?

Un cop finalitzat el PIF, la documentació que l'empresa ha de custodiar és la següent:


Annex 1 signat. Sol·licitud del PIF i resposta de lempresa (annex).

Còpia de la matrícula del curs i justificant que acrediti el pagament.

Calendari lectiu i horari de classe en format oficial (document de la universitat).

Informe a la RLT.

Apunts comptables que reflecteixen el salari rebut.

Còpia de les nòmines de la persona participant a bonificar dins les dates del PIF.

Documentació que provi l'absència del lloc de treball (per exemple, un registre de fitxatge diari). És recomanable signar una notificació entre empresa i empleat/da on es reculli l'horari habitual de treball i el calendari i el detall horari en què estarà lliure d'assistir al seu lloc de treball per realitzar la formació.

Certificat conforme s'ha realitzat la formació, no cal aprovar o superar la formació. Per exemple, les notes compulsades per la universitat.

Resolució de la Junta de Govern que justifica que és un títol propi universitari; en el cas de ser un títol oficial, que surti reflectit al BOE o un altre diari oficial.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada