dimarts, 23 de maig de 2023

El risc comença amb temperatures superiors a 27ºC!

 


Davant la previsió d’altes temperatures, CCOO tornem a recordar a les administracions i a les empreses de l’àmbit educatiu que ni l’alumnat, ni les persones treballadores poden trobar-se en espais interiors que superin els 27ºC. Exigim solucions immediates.

CCOO hem denunciat reiteradament que cada any en molts centres educatius s’està incomplint l’Annex III del Real Decret 486/1997 de 14 d’abril, que indica que “la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27°C”.

Des de CCOO recordem al Departament d’Educació i a la resta de titularitats dels centres educatius que tenen l’obligació d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels espais no suposi riscos per a la seguretat i la salut ni de l’alumnat, ni dels treballadors i treballadores, mesures organitzatives com la flexibilitat horària i també mesures econòmiques per a l’adequació de les instal·lacions i la climatització sostenible.

El personal dels centres educatius es troba desemparat davant les instruccions donades per la Generalitat de Catalunya en el Pla d’adequació al canvi climàtic i la Guia d’actuació per a centres educatius en el marc d’altes temperatures, que se’n van per les branques teoritzant i no aporten veritables solucions als problemes reals dels centres educatius per fer front a les altes temperatures.

Considerem absolutament indignant que el Pla d’adequació al canvi climàtic que parla de climatitzar en una primera fase un únic espai polivalent del centre en 5 anys, vulgui fer girar la solució de l’estrès tèrmic dels centres només en la formació que ha de realitzar el personal del centre sobre aquest tema i en la responsabilitat dels equips directius que han d’aplicar sense recursos totes les mesures del Pla d’organització de centre per altes temperatures. Tampoc és de rebut que les famílies de l’alumnat hagin d’invertir en material per fer front a les altes temperatures en els centres, suplint així la manca de responsabilitat de les administracions competents.

En cas de temperatures superiors a 27ºC en els espais interiors, siguin aules, despatxos, menjadors o qualsevol sala, CCOO recomanem que el centre afectat ho comuniqui per escrit als Serveis territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona o a la titularitat del centre per tal que en tinguin constància i que, tal com estableix la llei, adoptin les mesures correctores de forma urgent per protegir l’alumnat, els treballadors i les treballadores. Aquí teniu el guió per fer aquesta comunicació.


1.Si la temperatura supera els 27ºC en els espais interiors del vostre centre de manera continuada, cal informar-ne a la direcció del centre i fer un escrit adreçat a la màxima responsable del servei territorial o de l’empresa i a la cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Aquí teniu un model.

2.En aquest escrit, cal exposar que s’està incomplint la normativa (Annex III del Real Decret 486/1997), ja que en el vostre centre les temperatures superen els 27ºC i suposen un risc per a la salut dels treballadors i les treballadores. 

3.S’ha de sol·licitar que s’adoptin les mesures adients per combatre l'estrès tèrmic i garantir el normal desenvolupament de l’activitat.

4.Cal adjuntar les graelles de temperatures recollides en diferents hores del dia en diferents espais (els més calorosos) durant una setmana aproximadament.

5.Poseu en còpia a la vostra persona de referència de CCOO o al correu educacio@ccoo.cat perquè puguem fer seguiment de les denúncies. 

 Poseu-vos en contacte amb la vostra persona referent o delegada de CCOO:

-Us facilitarem tots els documents, podem també informar els Comitès de Seguretat i Salut del SSTT/CEB/Empresa i fer-ne el seguiment. 

-
Paral·lelament, si ens ho demaneu, CCOO interposarem una denúncia davant la Inspecció de Treball. 

LES PATRONALS ENCALLEN LES NEGOCIACIONS DEL IV CONVENI DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURALJa en tenim prou de treballadores precàries, des de CCOO reclamem que de manera immediata els salaris de les treballadores s’ajustin al que patronals i sindicats majoritaris vam signar al “V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva” per intentar pal·liar els efectes d’una inflació desbocada. 

Les propostes de CCOO a la mesa de negociació busquen revertir la situació de precarització en la que es troben moltes treballadores del Lleure Educatiu i Sociocultural, increments salarials per sortir de la precarietat, millor classificació professional (un salt qualitatiu amb una nova classificació professional a l’àrea sociocultural i dues categories noves a l’àrea educativa), plusos salarials per donar resposta a necessitats especifiques (com els idiomes) o per reconèixer el temps treballat a l’empresa (plus de professionalitat), increments de permisos remunerats i més mesures de protecció social

Les propostes negociadores de les patronals del sector (ACELLEC, La Confederació i ACCAC) mentre expliquen amb bombo i platerets que defensen un sector del Lleure Educatiu i Sociocultural digne, únicament busquen mà d’obra barata i precària, desregular el sector (amb propostes de calendari laboral que ens els menjadors escolars suposaria una davallada econòmica importantíssima i desvirtua el valor de la jornada indirecta) i minimitzar o fins i tot eliminar les millores assolides a convenis anteriors o amb la darrera reforma laboral. 

Les treballadores ja en tenim prou, Nosaltres negociem per millorar les nostres condicions de vida, per un futur laboral digne que ens permeti treballar en allò que hem escollit, i les propostes patronals estan lluny de les nostres propostes per redistribuir la riquesa i guanyar en drets socials i laborals, s’amaguen darrere frases grandiloqüents i eslògans “socioeducatius” sense contingut, amb una mirada curta i merament economicista. 

Per CCOO el temps de la negociació s’esgota i si no tenim resultats aviat, anirem al conflicte Volem CONVENI JA!!! Amb les coses de menjar no s’hi juga, amb el Lleure Educatiu i Sociocultural NO S’HI JUGA!!!

dijous, 11 de maig de 2023

Noves situacions d’incapacitat temporal

Entren en vigor el pròxim 1 de juny tres noves situacions d’incapacitat temporal per tal de conciliar el dret a la salut amb l’ocupació de les dones.

SITUACIONS D’IT PER CONTINGÈNCIES COMUNES:

 • Menstruació incapacitant secundària o dismenorrea secundària associada a patologies prèvies:

-Es defineix la menstruació incapacitant secundària com una situació d’incapacitat derivada d’una dismenorrea generada per una patologia diagnosticada prèviament. Així doncs, queda fora d’aquest supòsit d’incapacitat temporal la denominada dismenorrea primària, és a dir, els supòsits de dolor menstrual que no estan associats específicament a una patologia subjacent.

-Es tracta, doncs, de la menstruació incapacitant secundària o dismenorrea secundària associada a patologies com l’endometriosi, miomes, enfermetat inflamatòria pèlvica, adenomiosi, pòlips endometrials, ovaris poliquístics, o dificultat en la sortida de sang menstrual de qualsevol tipus, poguent implicar símptomes com disparèunia, disúria, infertilitat, o sagnats més abundants del normal.

 • Interrupció de l’embaràs, voluntària o no.
 • Gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39.

PARTICULARITATS:
 • Menstruació incapacitant secundària:
-No exigeix període mínim de cotització.
-La incapacitat ha de ser secundària a altres patologies prèviament diagnosticades.
-No hi ha recaigudes. Cada procés es considerarà nou.
 • Interrupció de l’embaràs:
-No exigeix període mínim de cotització.
-Requereix assistència pel Servei Públic de Salud i estar impedida pel treball.
 • Gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39:
-Període mínim de cotització com al subsidi per naixement, segons l’edat. (*)
-Prevaleix el risc durant l’embaràs sobre la IT.

PRESTACIÓ:
 • Menstruació incapacitant secundària:
-Inici: primer dia de la baixa.
-Fi: mentre es trobi d’IT.
 • Interrupció de l’embaràs:
-Primer dia de la baixa: salari a càrrec de l’empresari.
-Inici: dia següent a la baixa.
-Fi: mentre es trobi d’IT.
 • Gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39:
-Primer dia de la baixa: salari a càrrec de l’empresari.
-Inici: dia següent a la baixa.
-Fi: data del part.


QUANTIA I PAGAMENT:
 • Lleure i acció social:
 • Menstruació incapacitant secundària:
 • Quantia:
-Dies de l’1 al 15: 85% base reguladora. A partir del dia 16 al 90: 100% base reguladora.
 • Pagament:
-Des del primer dia a càrrec de la Seguretat Social.
 • Interrupció de l’embaràs:
 • Quantia:
-Dies del 2 al 15: 85% base reguladora.
-A partir del dia 16 al 90: 100% base reguladora.
 • Pagament:
-Des del segon dia a càrrec de la Seguretat Social.

 • Centres d'assistència i educació infantil:
 • Menstruació incapacitant secundària:
 • Quantia:
-Dies de l’1 al 90: 100% base reguladora.
 • Pagament:
-Des del primer dia a càrrec de la Seguretat Social.
 • Interrupció de l’embaràs:
 • Quantia:
-Dies del 1 al 90: 100% base reguladora.
 • Pagament:
-Des del segon dia a càrrec de la Seguretat Social.
 • Gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39:
 • Quantia:
-Dies del 1 al 90: 100% base reguladora.
 • Pagament:
-Des del segon dia a càrrec de la Seguretat Social.


(*) Les dones de menys de 21 anys no se’ls exigirà cap període de cotització prèvia. Si tenen complerts els 21 anys i són menors de 26, han d’acreditar una cotització prèvia de 90 dies en els set anys anteriors o, alternativament, 180 dies al llarg de tota la vida laboral.
Finalment, les dones que hagin complert 26 anys hauran d’acreditar una cotització prèvia de 180 dies en els set anys anteriors o, alternativament, 360 dies al llarg de tota la vida laboral.

divendres, 5 de maig de 2023

ACCIÓ SOCIAL! CCOO SIGNA L’ACORD PARCIAL D’ACTUALITZACIÓ DE LES TAULES SALARIALS (2022-2024)

 


CCOO SIGNA L’ACORD PARCIAL D’ACTUALITZACIÓ DE LES TAULES SALARIALS (2022-2024) I LA CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL DEL CONVENI COL·LECTIU DE CATALUNYA D’ACCIÓ SOCIAL AMB INFANTS, JOVES, FAMÍLIES I D’ALTRES EN SITUACIÓ DE RISC 

Dijous 4 de maig de 2023, en acte de conciliació a la seu del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), s’ha signat un acord parcial d’actualització de les taules salarials i la classificació professional del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2022-2024. 

Com ja sabeu, la negociació es va iniciar a principis de 2019 i després d’anys de bloqueig de la negociació per part de la patronal, de patir les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 i de la guerra a Ucraïna (pujada dels preus de l’energia i dels aliments), no va estar possible arribar a cap acord ni amb la mediació del Departament de Treball. La patronal només posava sobre la taula pujades salarials molt baixes, que va anar pujant fins a oferir a l’octubre de 2022 una pujada salarial per sota del 4,2% pel període 2019-2022. 

També a l’octubre de 2022, amb la publicació del nou Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social, va quedar evidenciada la mala situació a nivell retributiu dels professionals del cicle general a Catalunya, que en alguns casos cobraven uns salaris més d’un 20% per sota del que cobraven a la resta d’Espanya. 

Fruit de la demanda realitzada, a finals de gener de 2023 es va iniciar un procés de conciliació al TLC. Han estat gairebé tres mesos de negociació complicada i intensa i després de 5 sessions de conciliació al TLC finalment el 27/04/2023 es va arribar a un principi d’acord, que aquesta última setmana ha estat ratificat a la nostres assembles de delegats i afiliats per unanimitat a la primera i amb només un vot en contra a la segona. També hem realitzat una enquesta on line on han pogut participar totes les persones treballadores del sector i on la signatura de l’acord ha estat aprovada pel 84% de les persones que han donat resposta. 

Aquest acord no tanca el conveni, només és tracta d’una revisió dels salaris dels anys 2022, 2023 i 2024 (l’increment de la retribució mitja acordada està per sobre del 15% al cicle general i per sobre del 8% al cicle continuat) i d’una actualització de la classificació professional. 

La revisió salarial acordada (amb taules salarials tancades) pels següents anys ha estat la següent:


En resum, l’objectiu ha estat garantir un increment salarial que situï el conveni català d’acció social per sobre del Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social.

També s’ha acordat confluir a una única taula salarial (que serà la mateixa pel cicle continuat i el cicle general i que implicarà una necessària reestructuració dels complements salarials). Això representarà els següents increments en el futur:

 • Per a l’any 2025 es preveu un increment no inferior al 5% de la massa salarial mitja.
 • Per a l’any 2026 es preveu un increment no inferior al 5% de la massa salarial mitja. 

Alhora, la part patronal i la part sindical han acordat acompanyar aquestes pujades amb una nova classificació professional que suposa una millora en l’àmbit social. Per fi es dona resposta a les nostres demandes per aconseguir l’eliminació de la diferència salarial entre l’antic diplomat i el llicenciat (unificant en un únic perfil professional els estudis de Grau) i per la creació d’un nou grup professional, per sobre del personal qualificat i amb una remuneració superior, on enquadrar els cicles formatius de grau superior (com, per exemple, els integradors socials). 

Des de CCOO es valora positivament aquest acord parcial per la millora salarial que suposa per a les persones treballadores del sector, per la definició i reestructuració de la classificació professional i perquè, per fi, es trenca la dinàmica de congelació salarial de l’última dècada i s’assegura un futur d’increments salarials fins al 2026. 

Encara queden molts aspectes del conveni a millorar, no s’ha tancat la negociació, i la nostra capacitat com treballadores i treballadors de mantenir les mobilitzacions i la pressió, tant sobre les empreses com sobre les diferents administracions, determinarà el grau d’aquestes millores i la velocitat a la que caminarem cap a la equiparació de condicions amb les persones treballadores que fan les mateixes tasques a l’Administració pública. 

Des del sector de la Intervenció Social i Atenció a les Persones de la FSC-CCOO es felicita a totes les persones que han participat en aquest desgastador procés per la bona feina feta en les difícils circumstàncies en què s’ha portat a terme la negociació. 

CCOO seguirà treballant per les persones treballadores del sector.

dimecres, 3 de maig de 2023

XIII CONVENI COL·LECTIU DE CENTRES D'ASSISTÈNCIA I EDUCACIÓ INFANTIL (SEGONA PART)A la reunió del 27 d'abril, CCOO vam traslladar a la resta de la Taula Negociadora, una vegada realitzades les consultes entre la nostra afiliació i delegades, la negativa a dividir el Conveni en dos, tal com havien proposat algunes organitzacions patronals. Així mateix, vam exposar algunes de les nostres principals reivindicacions, recollides en la plataforma reivindicativa de CCOO, en matèria de jornada, permisos, règim disciplinari vacances i incapacitat temporal.

JORNADA

Reducció de la jornada setmanal i anual 

 • Mestra                           32 hores /1.376 hores 
 • Educadora                     35 hores / 1.620 hores 
 • Resta del personal         37 hores/ 1.620 hores 

Per a mestres, educadores i personal del Grup II es reservarà el 15% de la seva jornada per a fer tasques de caràcter no lectiu. 

PERMISOS

 • Actualització del text del Conveni a les novetats legislatives i sentències de l'Audiència Nacional i Tribunal Suprem respecte al gaudi dels permisos retribuïts en dies laborables. 
 • Incorporar nous permisos retribuïts per a assistència a metges, tutories, exàmens oficials.
RÈGIM DISCIPLINARI
 • Incorporar un nou apartat que reguli i penalitzi les infraccions dels empresaris. 
VACANCES
 • Substituir el mes de vacances per 23 dies laborables. 
 • Augmentar els 10 dies addicionals a 15, dels quals 5 seran a elecció de la treballadora.  
INCAPACITAT TEMPORAL
 • Augmentar de 3 a 6 mesos el complement per a aconseguir el 100% de la base reguladora. 
 • En cas de malaltia laboral o accident de treball, augmentar un mes més per cada trienni d'antiguitat.
Des de CCOO ens ratifiquem en la proposta salarial plantejada en anteriors reunions, tant per a la gestió directa com per a la indirecta. La resposta patronal va ser la de retirar la seva proposta de taules salarials per a la gestió indirecta, la qual cosa de facto suposa taula única per a totes les treballadores, al que CCOO va expressar el seu rebuig.

L'actual Conveni Col·lectiu no pot continuar sent l'instrument de les entitats per a seguir precaritzant a les treballadores. Necessitem un text que s'ajusti a la realitat de la societat en la qual vivim i dignifiqui les condicions laborals i retributives dels qui treballen en el sector. Després de set reunions, en les quals pràcticament no hi ha hagut avanços significatius, és el moment que les patronals deixin de continuar proposant retallades laborals en la Taula Negociadora. En cas contrari, CCOO plantejarem un altre tipus de mesures més contundents. 

Les pròximes reunions se celebraran els pròxims 18 i 29 de maig. 

dimarts, 2 de maig de 2023

Novetats conveni Acció Social
En el marc de la conciliació celebrada al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) arrel de la demanda que vàrem interposar des de CCOO i UGT, i després d’anys de negociació difícil i complexa, la part sindical i la Patronal La Confederació hem arribat a un preacord parcial en classificació professional i actualització de taules salarials. 

Durant tot l’any 2022, el col·lectiu s’ha anat concentrant cada mes en diferents ubicacions: seu de la patronal, seu de FEDAIA, davant la Generalitat i al Parlament, coincidint amb la Comissió de drets socials. A més al 2023 alguns col·lectius del sector han fet dies de vaga, i d’altres han decidit manifestar-se cada 15 dies davant el Departament de Drets Socials. Ens hem reunit amb tots els departaments de la Generalitat afectats pel conveni d’acció social (Departament de Drets Socials, Departament de Justícia, Departament d’Igualtat i Feminisme) i amb diferents grups parlamentaris on hem fet arribar la nostra demanda d’equiparació salarial a la pública. 

Fruit d’aquestes mobilitzacions i accions, unit amb la demanda interposada per l’equiparació al conveni estatal, en el intern de les conciliacions del TLC i després de 5 reunions, hem arribat a un principi d’acord parcial. 

Aquests principi d’acord no tanca el conveni, només seria un acord parcial per l’actualització de les taules salarials i la classificació professional. 

La revisió salarial acordada (amb taules salarials tancades) pels següents anys ha estat la següent:


En resum, l’objectiu en un primer moment ha estat garantir un increment salarial que situï el conveni català d’acció social per sobre del “Convenio Marco estatal de Acción e intervención social”.

Amb independència de la negociació del futur conveni col·lectiu i al marge de les taules salarials que s’acordin, les parts estimen que la confluència cap a una taula salarial única amb la necessària reestructuració dels complements salarials, representarà els següents increments: 
 •  Per a l’any 2025 es preveu un increment no inferior al 5% de la massa salarial mitja. 
 • Per a l’any 2026 es preveu un increment no inferior al 5% de la massa salarial mitja. 
Alhora, la part patronal i la part sindical hem acordat acompanyar aquestes pujades amb una nova classificació professional que suposa una millora en l’àmbit social. Per fi es dona resposta a les nostres demandes per aconseguir l’eliminació de la diferencia salarial entre l’antic diplomat i llicenciat, unificant en un únic perfil professional amb els estudis de Grau, i per la creació d’un nou grup professional, per sobre del personal qualificat i amb una remuneració superior, on enquadrar els cicles formatius de grau superior (com, per exemple, els integradors socials).
 
Des de CCOO valorem positivament aquest acord parcial per la millora salarial que suposa per a les persones treballadores del sector, per la definició i reestructuració de la classificació professional i perquè, per fi, es trenca la dinàmica de congelació salarial de l’última dècada i s’assegura un futur d’increments salarials fins al 2026. 

Encara queden molts aspectes del conveni a millorar, no s’ha tancat la negociació, i la nostra capacitat com treballadores i treballadors de mantenir les mobilitzacions i la pressió tant sobre les empreses com sobre les diferents administracions determinarà el grau d’aquetes millores i la velocitat a la que caminarem cap a la equiparació de condicions amb les persones treballadores que fan les mateixes tasques a l’Administració pública. 

En tot cas, CCOO seguirem treballant per les treballadores del sector. Els pròxims dies, com sempre, farem assemblees per explicar el contingut d’aquest acord. Si tens qualsevol dubte o pregunta pots posar-te amb contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic intervenciosocial@ccoo.cat. Per tal de tenir la teva opinió com persona treballadora d’aquest sector t’agrairíem que contestis a l’enquesta que hem preparat: 


Comunicat CCOO. Gratificació extraordinària.

                                          L’Entitat ha anunciat que donarà a la nòmina d’abril una gratificació extraordinària de l’1% del percebut anualment en 2022. Aquesta gratificació extraordinària la justifiquen com a necessària per donar resposta a un context de pujades de preus. La gratificació extraordinària però és com una gota d’aigua  enmig d’una pujada sostinguda en l’últim any del 14% dels preus dels aliments i amb una tassa acumulada d’IPC pel 2022 del 5,2%. Aquestes dades accentuen la desconnexió de la mesura amb la realitat que viuen en el seu dia a dia la majoria dels treballadors i treballadores.

Aquest 1% de gratificació no consolidable no forma part de cap acord amb el Comitè d’Empresa. En el marc del dret a rebre la informació pràctica de l’estat i evolució econòmica de l’Empresa per part de la RLT, es podrien haver generat els espais de treball d’on depenguessin decisions d’aquest tipus. Aquests espais però no hi han sigut. La notícia de la gratificació arribava al comitè i a les seccions sindicals 5 minuts abans que a la resta de treballadors/es. 

El fet que diversos col.lectius que gestiona la Fundació no rebran aquesta gratificació extraordinària, com els del Conveni d’Acció Social, o certs centres de Bressol o les companyes del Conveni de Privada-Reglada, tampoc ajuda a valorar aquesta iniciativa com a prou homogènia. I tampoc el fet que es vinculi els preus de la cistella de la compra a una paga percentual del salari, ja que menjar totes mengem igual, però no totes cobrem el mateix salari. No és el mateix un 1% d’un SMI, que un 1% d’un salari per fora de conveni col.lectiu.

Aquestes pagues fora dels convenis haurien de ser negociades amb la RLT i tenint en compte la situació real de l’empresa i la seva evolució futura. Com a Secció Sindical de CCOO valorem positivament que l’Entitat s’obri a revisions salarials i pagues extraordinàries, però lamentem l’oportunitat perduda per enfortir un marc de relacions laborals democràtic i transparent.

       

El risc comença amb temperatures superiors a 27ºC!

  Davant la previsió d’altes temperatures, CCOO tornem a recordar a les administracions i a les empreses de l’àmbit educatiu que ni l’alumna...